מבחני רצפי צורות לדוגמא – מחוננים שלב ב'

בָּמִבְחָן הָבַּא 5 שֶאֵלוֹת, בֵּכֹל שֶאֵלָה מוּצָגוֹת 4 צוּרוֹת בֵּרֶצֵף וְהָצוָּרה הָחַמִישִית חָסֵרַה. יֵש לִבְחוֹר אֶת הָצוּרָה הָחַמִישִית שֶתָמְשִיך אֶת רֶצֵף הָצוּרוֹת מִתוֹךְ 4 הָצוּרוֹת הָאֵפָשרִיוֹת.

מוּמְלָץ לֶהָקְדִיש כֵּ7 דָקוֹת ל5 הָשֶאֵלוֹת.

בֵּהָצְלַחָה!

קישור להורדת מבחן לדוגמא (PDF חינמי) בתחתית העמוד

שאלה 1:

רצפי-צורות-תרגיל1

 

 

שאלה 2:

רצפי-צורות-תרגיל4

 

 

שאלה 3:

רצפי-צורות-תרגיל2

 

 

שאלה 4:

רצפי-צורות-תרגיל3

 

 

שאלה 5:

רצפי-צורות-תרגיל5

pdf-icon (1)